Friday, 18 August 2017

Ka tawnmang mawl

Phuahtu: Dr.C Thanchamliana
Satu: Lalropuii Pachuau

Senhri iangin a lo vul e,
Puan ang kan nun alo thar leh e;
Thaikawi bawngte ka lo tir leh,
Aw, kei ka tan an sawi paradise.

Aw, a thar chuang lo, 
A thar chuang lo kan nun;
Kei ariang thinlai tina mai tur,
Aw, ka tawnmang mawl mai, 
Aw, ka tawnmang mawl mai.

Chhawrthlapui eng kal ruai hnuaiah,
Par ang kan vul tlangrel dawn lovin;
Zantlai khuarei lo chang pawh in,
Aw, sam ang then zai ka rel thei lo.

Hallo ten a riang ka tahna,
Nau ang a bei biahthu di min hlan;
Duh ten buan ang ka lo pawm leh,
Aw, kei ka tan an sawi paradise.

Sunday, 13 August 2017

Ka hawikir lawng

Phuahtu: H Thanchianga
Satu: BCM Chanmari Pastor Bial Zaipawl

Lei hreawmna tuam velah ka awm laiin,
Hmangaihtu kohna aw ka hria a;
A hnen lam pana ka kal laiin,
Aw, khawvelah au kir leh rawh min ti.

Min hmangaihtu chu ka zui zel dawn si,
Khawvel in min lo au thin mahse;
Ka tlan zel dawn kraws lamtluangah,
Ka hawi kir lawng, ka kir leh tawh lawng.

Khawvel thianten hnuchhawn in min thlahthlam se,
Khawvel in hrethiam rih lo mahse;
Kei chuan e Lal rawng ka bawl zel dawn,
Aw, lei hreawmah ka kir leh tawh lawng.

Ka hmatiangah kraws par rimtui a leng vel,
A parmawi hnamtin tan damna chu;
Ka vuanta ka thlah leh phal tawh lawng,
Aw, ka lawm em em ka kir leh tawh lawng.

Anchhedawng hnu Lalber fa ka lo ni ta,
Thu leh hla a hril sen rual a ni lo;
A makin a ropui e hmangaihna,
Ka lungawi em ka kir leh tawh lawng.

Hla taka khawdur

Letlingtu: Kawlkhuma

Hla taka khawdur leh,
Ruahpui sur Piah lamah sawn;
Chatuan eng ropui tak a lang e,
A va nuam dawn em aw.

Chutah lungngaih, nat leh, 
Inthen a awm lovang;
Chu lui kamah kan in tawk khawm ang,
Kan chatuan inah khian.

Sawta tui fawn nasa tak piah saw,
Han thlir teh u;
Hmangaihna khawpui mawi tak,
Chanchin ropui zia min hrilh e.

Sawta luipui saw,
Unau duhten an kai ta e;
Lalpa ramah kan tak khawm leh ang,
Inthen a awm tawh lo'ng.

Aw, malsawm leh lawmna,
A in hawng, aw, ni ropui;
Chutah lungngaih leh mittui zawng zawng,
Isuan a hru fai ang.

Angelte lenna ramah

Letlingtu: L Biakliana
Satu: Deborah & Chhantei, Malsawmtluangi Pachuau

Lungngaihni a awm thin,
Mangan lai a awm thin;
Ka lawm zel ang min lo au se,
Angelte lenna ramah

Angelte lenna ramah,
Hla tak a ram nuamah;
Hun lawmawmah kan chawl tawh ang,
Angelte lenna ramah.

Lalpa ka tha a ni,
Min hruaitu arsi nen;
Lawm takin min thlenpui ang a,
Angelte lenna ramah.

Hla taka ram nuamah,
Ka in ropui a awm;
Lallukhum hlu ka tan a awm,
Angelte lenna ramah.

Aw khawngaihtu Pathian in

Phuahtu: Chawngkhupa
Satu: Bawngkawn Pastor Bial Zaipawl

Aw, khawngaihtu Pathian in,
Kan thinlung chhungah hian;
Thlarau min pek lawmna hi,
Khawvel fin in a zo love.

Mihring mihrinna hian in,
A ngaituah chhuak zo lo a che,
Ka chhandamtu i thuruk hi.

A thukin a va sang em,
Khawvel fin zawng aiin;
Pathian hmangaihna thu hi,
Van leh khawvel an a khat e.

Aw, kei misual bo hnu hi,
A khawngaihna zarah;
Thlarau min pek nunna hi,
Aw ka nunna Lalpa fak rawh.

Han thlir teh u romei zam karah

Phuahtu: Saihnuna
Satu: Lalruotmawi

Han thlir teh u romei zam karah khian,
An lenna Zion tlangah khian;
Tual an leng e lungrual takin,
An ngai love chulhnu he lei ram hi.

Nghilhni a awm dawn lo kan tap,
Lalpa i ram ngai in; 
An leng dial dial lungrual kimin,
An awi Lal nunnema.

Min ngai lovin an leng ramthiang hlimah,
Kir ang rello an kal zel e;
Lei hi hnuchhawn ram a lo ni,
Par lai tlaini an liam lung a leng e.

A hun lo thleng tur chu ka nghakhlel e,
Lawmna pialral min hruai kai ang;
Aw then lovin lungduh te nen,
Chatuan partlan in lalber kan awi ang.

Ka tan ni leh thla reng a eng tawh lo

Phuahtu: Taivela
Satu: Lalruotmawi

Ka tan ni leh thla reng a eng tawh lo,
Thim in min bawm e aw ka chhandamtu;
I hmun ropui thlen hlan ka nghakhlel e.

Chhandamtu tak chu ka va ngai em ve aw,
I khawngaihna thahrui in min kai la;
Chhandam fate lenna hmun mawi ah chuan.

Van kawtthlerah khian beramno aw chuan,
Ka fa lo kal rawh sual rit tak nen;
Ka lo chhawk ang che tiin min ko e.

I hmangaih zia leh i ropui zia chu,
Tunge sawi thei ang leimi te zawng chuan;
Vanmi mi te zawng pawh in an sawi thei lo.

I hmangaih awmah lei a nghin chuan,
I ropuina nen i lo kal hun chuan;
Lei leh van rengin an dawl zo lovang.

Chuti ang ni chu a lo la thleng ang,
I hmelma te zawng hlau in an khur ang;
En teh min tlantu kan la ti ang a.

He lei chi chatuan ram a tling lo

Phuahtu: Patea
Satu: Lalruotmawi

He lei chatuan ram a tling lo,
Lungngai a tahna a ni maw Lalpa;
Lawmna ten mual an liam ta e,
Hlimna par an chuai.

Aw, ka han thlir vang chung sang khi,
Angel lenna ram ropuiah chuan;
Chhandamten chawlhna ralmuangah,
Khawvel ral tawh mai se an ti.

Aw, ka ngai partin vulna ram nuam,
Chullo tur Lal nunnema siamah chuan;
Min hruai zella, aw, min kai la,
Tah lai min hnem rawh.

Beramno ram Zion ka thlen chuan,
Lungduh ka thenna reng ka ngai lo ang;
Hmangaih khawpui, hnamtin, chhungtin,
Lawmna kim ah chuan.

Thlafam ngaia tlaini len chu

Phuahtu: Hrangchhingi
Satu: Lalruotmawi

Thlafam ngai a tlaini len chu thinlai a zing riai e,
Kir leh reng hian an mawi silo;
Hnutiang an chhawn khawvel ram hi,
An sul i hnu run chhung zau leh laitual zawng te;
Ka tah mittui an chang zo ta.

Aw, ngaiin ka tap dar ang lenlai kha,
Run chhung nau ang nuihna rial tui ang a dai e;
Chhungkim te a hlim lai ni zawng kha,
Ka tahna an chang zo ta e.

Min dawnpui ve ang maw chinlai lenrual lungduh te hian,
Ka parmawi kung vullai a tliak;
Piallei thuah riat hnuai a zal chu,
Tawn leh ni reng a awm dawn lo khawvelah hian;
Ka tap tlangrel ka dawn zo lo.

Lalpa siamthar khawpuiah chuan an leng e lungduh te,
Khawvel ram reng an ngai tawh lo;
Zion Lalpa ropui fakin,
Haleluiah tia au in zai an rem e;
Lawmna chullo chu an chang ta.

Ni tin ka hnenah awm reng ang che Lalpa

Phuahtu: CZ Huala
Satu: Lalruotmawi

Ni tin ka hennah awm reng ang che Lalpa,
Keipawh i kiangah awm ka ning lo;
Ka ngaih ni hian chawlhna ram min thlir tir la,
Ka zai nange lungngaihna chhum hnuaiah pawh.

Aw, lawmna luikam ka thlen hun chuan,
Lungngai taka ka then tak te kha;
Ka Lal hmel hliam hnu kha ka awih pui ang,
Tah chuan van pialral par a vul reng ang a.

A va chuai hma em kan lawm lai ni te chu,
Aw Kalvari lo mawi leh ang che;
Awi leh nang e zaiin i par min thliah la,
Lawmin ram thianghlim lam ka hawi leh nang e.

Hman a kan lawmna pialral chan mah ila,
Kalvariah khua a var leh ta;
Zion ram nuam an hawng leh ta an ti e,
I tho vang kan zalenna kawl a eng e.

Tunah hian lungrual in han leng ve ila,
Lungngaih ni a lenrual ka ngaih te;
Lawm a Lal hma a ka zai pui hun tur chu,
Thlir chang ni hian, aw ka va ngai zual thin em.

Saturday, 12 August 2017

I tlai lua

Phuahtu: F Lalramliana
Satu: Sena & Pektea

Hmangaih luat vang hian relthang dawn zo lo hian,
I tawnah ka thinlung chhung hmangaihna;
Kimten hrilh turin in run ka lo lawi a,
Lungnat beidawnna mai ti hian min lo chhang a.

Nang nen a e Maruat, tuahrem zai rel tur chuan,
Phengphehlep a khua a tlai lua a ni e;
Tiin ka tan i remlohna anka dengkhawng chu,
Min hlan ta si maw ka thinlai a na vawng vawng.

I pianpui thinlung hmangaihna rinawm chu,
Chan in beisei in aw ka rawn pan che;
Mahse, i thinlung ngaihtuahna ram chuan in,
Hmangaih a zawngtu che lam reng a hawi silo.

Ka duhber mai leh hmangaihber nang chuan in,
I zun ngai ka chan min dawnpui lo hian;
Ka thinlung hi e chhun angin mi hliam si a,
A riang hmangaihna a tlawm lua a ni e.

Thinlung hmangaihna beidawnna lamtluangpui,
Zawh mek tu kei hi tun nge min hnem ang a;
Tun nge min tuarpui thiam tawk ta ang le aw,
Hringmi hmangaihna ka tan i pam lua e.

Hun leh ni herzel hian i tawnah hmangaihna,
Herliam pui thuai se thinlai lungdam nan;
I tan a tlinglo hian thinlung tap chung zel in,
Ka tlah liam mai ang che lengdang tang bel turin.


Thursday, 10 August 2017

Aia upa te zahthiam

Phuahtu: Liandala
Satu: Bethsy Lalrinsangi

Aia upa te zahthiam in,
An thute awih in zawm fo rawh,
Pipute ro thil hlu a ni,
Aia upa te zahthiam rawh.

An hnial ngai lo aia ute,
In ngaitlawm in zawl dawh fo rawh;
An sual ngai lo aia ute,
I thang tha ang duap kai fo rawh.

Ruaitheh a chaw kil ho te hian,
Bar hmasatu anni ngai lo;
Upaber in a bar hma chuan,
Naupangin an bar khalh ngai lo.

Aia upa i biak dawn in,
Koh dan mawiin kam tha hmang la;
Ka pi, ka pu, ka u tiin
Ka nu, ka pa, ka ni emaw.

Khawilo nia vahchhuah te hian,
Tar leh upa te awl tum rawh;
Tanpui ngai awm a an awm chuan,
Tlawm ngai lang in tangpui zel rawh.

Pianpui u zawk te an zah ngai,
Chun leh zua dawl saisen tet a;
U zawk in naute an dawm ngai,
Chu chu vanhnuai hringmi leng dan.

Luang zel ang che kan ramah hian,
Rangkachak aiin i hlu zawk;
Cham reng ang che kan thinlungah,
Thang thar nun dan zel ti mawi rawh.

Monday, 7 August 2017

Vuina tur reng hi a lo awm lo ve

Phuahtu: R Vanlalzauva
Satu: C Lalhmingmawii, K Lalhmingliani

Ka hmalam hun tur te ka han thlir chang ni hian,
Manganna hreawm tur ka ngaihtuah a;
Kal ngaihna hrelo hian aw ka lo buai ve em em a,
I remruat ka tan a lo tawk reng si.

Vanduaina a awm tawh lo'ng,
Mangan lusunna thihna te lo thlengah pawh;
I remruat a innghat ringtute nun zawngah hian,
Vuina tur reng hi a lo awm love.

Khawvel min an neihloh lungawina ka nei e,
Nitin a ka nunna kal zelah hian;
Ka tan a tha tur a engkima min thawh sak tu,
Hria in aw ka buaina zawng ka pe e.

Rethei leh hausa zawng pawh angkhat a kan lenna,
Kalvari hnehna Krista avangin;
Vanduai bik reng kan awm lo Lalpa remruatnaah,
Hlim takin kan leng, kan leng, kan leng a ni.

Sunday, 6 August 2017

Ka nu ka ngai a ni

Satu: Helen Zaithankungi Sailo

Riang hlei fahrah tur hian maw
Khuanun min duang bik em ni
Aw zaleng hei zawng zingah hian
Kei ang rairah awm ve maw.

Aw, ka chun famchang hnu,
Tap in ka zawng zel dawn;
Tawn leh ni her tak ang maw,
Ka nu ka ngai a ni.

Hmanah kha chuan ka chunnu nen,
Nau ang kan nui za thin a;
Aw, ka chunnu i tello chuan,
I hrai ang ar ang kan vai thin.

Ka zuam lul lo kumtluang a,
Chunnu ka dawm lo tur hi;
Aw ka then leh rual zawng te hian,
Engtin min dawnpui ve maw.

Hunte an kiam zel a

Phuahtu: Puna
Satu: Gospel Melodious Choir

Hunte an kiam zel a lei hlimna a ral thin,
Khawvelah lawmna a kim thei silo;
Lalpa lo leng la aw ni ropui rawn thlen la,
Rethei faten an lei hreawm kalsan an duh.

Aw, Edenthar nuamah chuan min hruai tawh la,
Lungngai taka inthen te kha lengza ila;
Kan lawm a kim ang a kan fak zel ang che,
Khawvel hi kan ngai lo nange i ramah chuan.

I tana tuartu ten chu ram chu an beisei,
Lei lawmna an tan a vul ve silo;
Zion mipui te leh hmangaihna Lal hmel chu,
Ni ropui a lo lang tur chu an thlir ning lo.

Lei lungngaih leh hreawm buaina tinreng hnuaiah,
Ringtute chu lawmin an zai zel thin;
An tan khua lo var se Salem thar nuamah chuan,
I hruaikhawm nun niropui ngaiin an thlir thin.

Friday, 4 August 2017

A va nuam dawn em

Phuahtu: Buonglienkung
Satu: Monica Lalhlimpuii, Blessed Choir, ICI Central Choir, Bawngkawn Pavalai Pawl, 

Nghakhlel takin aw ka thlir ka chatuan hmun tur,
Engtiknge chu hmun mawi chu ka han thlen ve ang;
He khawvel ka zinna ram ka chhuahsan hun chuan,
Hlim taka Lalpa fak in ka la leng dawn si.

Aw, a va nuam dawn em (chu hmun mawi chu ka  thlen chuan)
(Hmangaihin ka) Lalpan (chuan) min lo pawm ang a (tah chuan hlim in ka leng ang);
He khawvel (ka zinna ram) hi ngai (tawh) lo vin, 
(Hlim takin) Van hmangaihna par tlan in ka la leng dawn si.

He khawvela sum leh pai, ro thil ka thlir chuan,
Hlimna reng a awm thei lo ka chan tawk hi chu;
Van hmuna rochan turte ka han chhui kir chuan,
Hlimna tawp lo chu changin ka la leng dawn si.

Ropui taka Lal Isua a lo kal hun chuan,
Ringlote hlau a khur in an la awm ang a;
Chu hunah ringtute nunna chu siam thar in,
Mu ang a thla a thlawk in an la leng dawn si.

Sang tam takin min lo thlir chatuan hmun mawiah,
Chu hmunah ka thlen hun chuan hlimin kan leng ang;
Thian duhawm chu hmun thleng turin i inpeih em,
Nitin in Lalpan a ko che hmangaih aw in.